Oskarshamns kommun

Gläntans förskola

Gläntans förskola är en nybyggd förskola som startade sin verksamhet vid årsskiftet 2013. Förskolan är tänkt att ta emot ca 80 barn som delas upp på två hemvister, en för 1-3 år och en hemvist för 3-5 år.

Här ska alla känna glädje inför varje dag, genom att den pedagogiska miljön formas efter barnens intresse. Detta lockar fram upptäckarlust och stimulerar till utveckling hos både barn och pedagoger. Miljön är ständigt föränderlig för att möta barnen i deras utvecklingsprocesser. Vi strävar efter en barnsyn där varje barn har en aktiv roll i sitt eget lärande. Vi ser barnet som nyfiket, resursrikt, utforskande och fyllt av möjligheter. Det är ett barn som har förmågan att vilja kunna själv.

På Gläntan arbetar vi med:
Dokumentation: Vi använder oss av pedagogisk dokumentation för att utveckla verksamheten och få syn på och fånga barnens intressen och frågeställningar.
Naturvetenskap och teknik: Vi strävar efter att varje barn ska få möjlighet att uppleva, undersöka och upptäcka fenomen i vår dagliga verksamhet.
Hälsa och välbefinnande: Lugn och harmoni uppnås genom ett välutvecklat värdegrundsarbete med samtal, massage och fysisk aktivitet. Utevistelsen ser vi som en viktig del av den pedagogiska verksamheten.
Levande verkstad och Reggio Emilia inspirerat: Där nytänkande innebär ett gränsöverskridande arbetssätt. Där lek och arbete, verklighet och fantasi tar sig många olika uttryck.

Samtlig personal är fortbildade inom energi, naturvetenskap och teknik under de senaste åren. Som stöd i sitt arbete inom dessa ämnen har kommunen tagit fram en handledning som de arbetar utifrån.

Länk till Gläntans förskola: http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=27445

 

 

Tallbackens förskola

Det finns sex avdelningar på förskolan. 3-5 årsavdelningen Ekorren deltar i FörskoleVis.

Vi är en avdelning som har roligt tillsammans. Vi möter varje dag upp barn och föräldrar i tamburen, för att skapa ett gott samarbete och för att de ska känna trygghet.
Vi är bra på att se varje barns behov. Vi utvecklar barnens förmåga till empati genom både spontana och planerade samtal om värdegrunden.
På onsdagar går vi ifrån gården på förmiddagen, till skogen eller en lekplats. Barnen tar med sig fika hemifrån om de vill. Tänk på att barnen har kläder efter väder och att det finns extra kläder.
I vårt kvalitetsarbete har vi valt temat rörelse: t.ex. dans, gymnastik, rörelselekar, utevistelse m.m.

På Ekorren kommer bästa tillgängliga utrustning att testas. Det innebär att den elanvändande utrustningen, så som torkskåp, kyl och frys, kommer att bytas ut till de mest energisnåla alternativen enligt Naturskyddsföreningens Top Ten-lista.

Länk till Tallbackens förskola: http://www.oskarshamn.se/templates/Page.aspx?id=14746