Om FörskoleVis

Bakgrund

För att öka energieffektiviteten i bebyggelse, men även nå ett långsiktigt hållbart samhälle med medvetna invånare, krävs ett förändrat energibeteende och energisnåla produkter. En metod är att medvetandegöra användare om kopplingen mellan deras beteende och energianvändning; exempelvis genom visualisering (synliggörande) av energi.

Tidigare studier har främst fokuserat på visualisering av energianvändning i hushåll. Dessa visar en besparingspotential på ungefär 20 procent av elanvändningen.

Projektet FörskoleVis fokuserar på att visualisera energianvändningen i förskolor. Projektet baseras på erfarenheterna och resultat ifrån en förstudie Visualisering av energi i förskolan från 2012 som finansierad av Västra Götalandsregionen, där SP tillsammans med förskolor i Göteborg, Härryda, Kungälv och Trollhättan tog fram en kravspecifikation för ett webbaserat visualiseringsverktyg och inspirationsmaterial för pedagogerna.

 

FörskoleVis visar barn och förskolepedagoger bättre energibeteende

Nu ska även barn och förskolepedagoger tillsammans kunna se och förstå hur mycket energi de använder i förskolan. I projektet FörskoleVis har ett handledningsmaterial och ett webbaserat verktyg tagits fram som stödjer pedagogerna att på ett lustfyllt sätt visualisera energianvändningen och bidra till energimedvetet beteende hos barnen och personalen i förskolan.

Parallellt så har det även genomförts ett test i en förskola där elanvändande utrustning – så som torkskåp, kyl och frys – byts ut till bästa tillgängliga (energisnåla) produkter. Detta för att även utreda potentialen för minskad energianvändning genom att bara byta till energisnål utrustning.

SP har tillsammans med Interactive Institute och GR Utbildning utvecklat och testat konceptet. Energianvändningen i de fyra förskolorna i väst och i Oskarshamn och mätts för att utreda hur mycket energi pilotförskolorna sparar genom att aktivt arbeta för ett energimedvetet beteende respektive att få ny energisnål utrustning. Andra förskolor ska sedan kunna ta del av resultaten och förvänta sig att uppnå samma energieffektiviseringsvinster.

Projektet pågår under tiden 2013-2015.

 

Finansiärer och samarbetspartner

Projektet finansieras av Västra Götalandsregionen, Energimyndigheten, Naturskyddsföreningen (Tack vare försäljning av el märkt Bra Miljöval) och de deltagande kommunerna.

FörskoleVis projektleds av SP Sveriges Tekniska Forskningsinstitut och konceptet utvecklas i samarbete med Interactive Institute, GR Utbildning samt deltagande kommuner och förskolor.